ทะเบียนประวัติ กองบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ข้อมูล

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบบริการประชาชน

งานทะเบียนประวัติ 043-202338 ภายใน 48716 : 48717 E-mail : poram@kku.ac.th